Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
542982 17/05/2024 00:55:32 ht 23dnab3 - Bộ ba số (THTB Đà Nẵng 2023) Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1340 KB
542981 17/05/2024 00:54:03 ht 23dnab3 - Bộ ba số (THTB Đà Nẵng 2023) Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1280 KB
540579 23/04/2024 21:38:05 batinh 23dnab3 - Bộ ba số (THTB Đà Nẵng 2023) GNU C++11 Time limit exceed on test 7 1078 ms 3612 KB
540578 23/04/2024 21:32:40 batinh 23dnab3 - Bộ ba số (THTB Đà Nẵng 2023) GNU C++11 Time limit exceed on test 7 1093 ms 3612 KB
540577 23/04/2024 21:31:42 batinh 23dnab3 - Bộ ba số (THTB Đà Nẵng 2023) GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1144 KB
538803 10/04/2024 13:59:53 TrieuThinh 23dnab3 - Bộ ba số (THTB Đà Nẵng 2023) GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
538470 08/04/2024 20:20:41 khanhi 23dnab3 - Bộ ba số (THTB Đà Nẵng 2023) GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1144 KB
538402 08/04/2024 14:44:19 binhan2004 23dnab3 - Bộ ba số (THTB Đà Nẵng 2023) GNU C++ Accepted 187 ms 2632 KB
538220 06/04/2024 12:15:37 trunghieuthcsquocthai 23dnab3 - Bộ ba số (THTB Đà Nẵng 2023) Free Pascal Time limit exceed on test 7 1093 ms 2780 KB
538219 06/04/2024 12:12:27 trunghieuthcsquocthai 23dnab3 - Bộ ba số (THTB Đà Nẵng 2023) Free Pascal Time limit exceed on test 7 1078 ms 2776 KB
538216 06/04/2024 11:55:00 trunghieuthcsquocthai 23dnab3 - Bộ ba số (THTB Đà Nẵng 2023) Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1212 KB
538207 06/04/2024 11:41:54 trunghieuthcsquocthai 23dnab3 - Bộ ba số (THTB Đà Nẵng 2023) Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1304 KB
538203 06/04/2024 11:40:32 lqd230609 23dnab3 - Bộ ba số (THTB Đà Nẵng 2023) GNU C++11 Accepted 203 ms 2632 KB
538197 06/04/2024 11:38:14 lqd230609 23dnab3 - Bộ ba số (THTB Đà Nẵng 2023) GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1140 KB
538195 06/04/2024 11:38:05 lqd230609 23dnab3 - Bộ ba số (THTB Đà Nẵng 2023) GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
538173 06/04/2024 09:50:30 trunghieuthcsquocthai 23dnab3 - Bộ ba số (THTB Đà Nẵng 2023) Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1216 KB
538172 06/04/2024 09:48:31 trunghieuthcsquocthai 23dnab3 - Bộ ba số (THTB Đà Nẵng 2023) Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1268 KB
538164 06/04/2024 08:59:25 nguyenhuykhanh 23dnab3 - Bộ ba số (THTB Đà Nẵng 2023) Python 3 Runtime error on test 1 93 ms 1572 KB
538163 06/04/2024 08:57:19 nguyenhuykhanh 23dnab3 - Bộ ba số (THTB Đà Nẵng 2023) Python 3 Wrong answer on test 1 93 ms 1568 KB
538162 06/04/2024 08:54:07 nguyenhuykhanh 23dnab3 - Bộ ba số (THTB Đà Nẵng 2023) Python 3 Wrong answer on test 1 93 ms 1572 KB
538160 06/04/2024 08:45:04 nguyenhuykhanh 23dnab3 - Bộ ba số (THTB Đà Nẵng 2023) GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
538159 06/04/2024 08:43:30 nguyenhuykhanh 23dnab3 - Bộ ba số (THTB Đà Nẵng 2023) GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 664 KB
538158 06/04/2024 08:42:29 nguyenhuykhanh 23dnab3 - Bộ ba số (THTB Đà Nẵng 2023) GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
538156 06/04/2024 08:32:10 nguyenhuykhanh 23dnab3 - Bộ ba số (THTB Đà Nẵng 2023) Python 3 Wrong answer on test 1 109 ms 1568 KB
538148 05/04/2024 20:52:22 khanhi 23dnab3 - Bộ ba số (THTB Đà Nẵng 2023) GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
537820 02/04/2024 16:24:56 giahuy 23dnab3 - Bộ ba số (THTB Đà Nẵng 2023) GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
537563 01/04/2024 05:50:40 giahuy 23dnab3 - Bộ ba số (THTB Đà Nẵng 2023) GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
537538 31/03/2024 20:34:47 giahuy 23dnab3 - Bộ ba số (THTB Đà Nẵng 2023) GNU C++11 Time limit exceed on test 7 1093 ms 3616 KB
537532 31/03/2024 20:23:09 giahuy 23dnab3 - Bộ ba số (THTB Đà Nẵng 2023) GNU C++11 Time limit exceed on test 7 1093 ms 3616 KB
537528 31/03/2024 20:10:42 giahuy 23dnab3 - Bộ ba số (THTB Đà Nẵng 2023) GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 584 KB
537472 30/03/2024 14:32:55 giahuy 23dnab3 - Bộ ba số (THTB Đà Nẵng 2023) GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
537378 28/03/2024 22:21:54 hoangbach 23dnab3 - Bộ ba số (THTB Đà Nẵng 2023) GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
537223 27/03/2024 01:55:24 huatho131 23dnab3 - Bộ ba số (THTB Đà Nẵng 2023) GNU C++11 Accepted 671 ms 2636 KB
537222 27/03/2024 01:12:07 huatho131 23dnab3 - Bộ ba số (THTB Đà Nẵng 2023) GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
537221 27/03/2024 00:57:01 huatho131 23dnab3 - Bộ ba số (THTB Đà Nẵng 2023) GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
536099 17/03/2024 17:39:02 guest 23dnab3 - Bộ ba số (THTB Đà Nẵng 2023) GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
536098 17/03/2024 17:38:48 guest 23dnab3 - Bộ ba số (THTB Đà Nẵng 2023) GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
536096 17/03/2024 17:35:05 guest 23dnab3 - Bộ ba số (THTB Đà Nẵng 2023) GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
536095 17/03/2024 17:34:01 guest 23dnab3 - Bộ ba số (THTB Đà Nẵng 2023) GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
536093 17/03/2024 17:33:17 guest 23dnab3 - Bộ ba số (THTB Đà Nẵng 2023) GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1144 KB
536092 17/03/2024 17:32:42 guest 23dnab3 - Bộ ba số (THTB Đà Nẵng 2023) GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1144 KB
536091 17/03/2024 17:31:48 guest 23dnab3 - Bộ ba số (THTB Đà Nẵng 2023) GNU C++11 Unknown error on test 1, please resubmit 0 ms 2824 KB
536090 17/03/2024 17:30:57 guest 23dnab3 - Bộ ba số (THTB Đà Nẵng 2023) GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
536089 17/03/2024 17:30:44 guest 23dnab3 - Bộ ba số (THTB Đà Nẵng 2023) Python 3 Wrong answer on test 1 93 ms 8332 KB
536088 17/03/2024 17:30:05 guest 23dnab3 - Bộ ba số (THTB Đà Nẵng 2023) GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
536087 17/03/2024 17:27:25 guest 23dnab3 - Bộ ba số (THTB Đà Nẵng 2023) Python 3 Time limit exceed on test 6 1093 ms 8324 KB
536086 17/03/2024 17:22:00 guest 23dnab3 - Bộ ba số (THTB Đà Nẵng 2023) Python 3 Wrong answer on test 1 78 ms 8280 KB
536084 17/03/2024 17:18:25 guest 23dnab3 - Bộ ba số (THTB Đà Nẵng 2023) GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
536083 17/03/2024 17:16:48 guest 23dnab3 - Bộ ba số (THTB Đà Nẵng 2023) GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1124 KB
536082 17/03/2024 17:16:06 guest 23dnab3 - Bộ ba số (THTB Đà Nẵng 2023) GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1144 KB
536076 17/03/2024 17:04:35 guest 23dnab3 - Bộ ba số (THTB Đà Nẵng 2023) GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1144 KB
534722 03/03/2024 20:05:52 hoangthang 23dnab3 - Bộ ba số (THTB Đà Nẵng 2023) GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
534689 03/03/2024 16:22:33 trunghieuthcsquocthai 23dnab3 - Bộ ba số (THTB Đà Nẵng 2023) Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1180 KB
534674 03/03/2024 11:15:10 hoangthang 23dnab3 - Bộ ba số (THTB Đà Nẵng 2023) GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1144 KB
534673 03/03/2024 11:14:05 hoangthang 23dnab3 - Bộ ba số (THTB Đà Nẵng 2023) GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 920 KB
534672 03/03/2024 11:13:51 hoangthang 23dnab3 - Bộ ba số (THTB Đà Nẵng 2023) GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1144 KB
534671 03/03/2024 11:05:04 hoangthang 23dnab3 - Bộ ba số (THTB Đà Nẵng 2023) GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
534669 03/03/2024 10:57:14 hoangthang 23dnab3 - Bộ ba số (THTB Đà Nẵng 2023) GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
534668 03/03/2024 10:56:04 hoangthang 23dnab3 - Bộ ba số (THTB Đà Nẵng 2023) GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
534147 26/02/2024 23:10:35 vanhoangngan 23dnab3 - Bộ ba số (THTB Đà Nẵng 2023) GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
533892 24/02/2024 19:54:35 trunghieuthcsquocthai 23dnab3 - Bộ ba số (THTB Đà Nẵng 2023) Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1304 KB
533888 24/02/2024 18:53:26 trunghieuthcsquocthai 23dnab3 - Bộ ba số (THTB Đà Nẵng 2023) Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1176 KB
533887 24/02/2024 18:46:41 trunghieuthcsquocthai 23dnab3 - Bộ ba số (THTB Đà Nẵng 2023) Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1196 KB
533886 24/02/2024 17:51:48 trunghieuthcsquocthai 23dnab3 - Bộ ba số (THTB Đà Nẵng 2023) Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1176 KB
533861 24/02/2024 11:16:35 n1kietlt 23dnab3 - Bộ ba số (THTB Đà Nẵng 2023) GNU C++11 Accepted 109 ms 2552 KB
533860 24/02/2024 11:16:17 n1kietlt 23dnab3 - Bộ ba số (THTB Đà Nẵng 2023) GNU C++11 Runtime error on test 1 0 ms 2884 KB
533859 24/02/2024 11:15:25 n1kietlt 23dnab3 - Bộ ba số (THTB Đà Nẵng 2023) GNU C++11 Runtime error on test 1 15 ms 2884 KB
533858 24/02/2024 11:14:46 n1kietlt 23dnab3 - Bộ ba số (THTB Đà Nẵng 2023) GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
533857 24/02/2024 11:12:42 n1kietlt 23dnab3 - Bộ ba số (THTB Đà Nẵng 2023) GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
533856 24/02/2024 11:12:05 n1kietlt 23dnab3 - Bộ ba số (THTB Đà Nẵng 2023) GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
533820 23/02/2024 21:03:51 a520huynm 23dnab3 - Bộ ba số (THTB Đà Nẵng 2023) GNU C++11 Time limit exceed on test 10 1093 ms 3728 KB
533819 23/02/2024 21:02:40 a520huynm 23dnab3 - Bộ ba số (THTB Đà Nẵng 2023) GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1144 KB
533818 23/02/2024 21:02:12 a520huynm 23dnab3 - Bộ ba số (THTB Đà Nẵng 2023) GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
533817 23/02/2024 21:00:16 a520huynm 23dnab3 - Bộ ba số (THTB Đà Nẵng 2023) GNU C++11 Time limit exceed on test 7 1046 ms 3608 KB
533707 22/02/2024 21:45:24 chidang266 23dnab3 - Bộ ba số (THTB Đà Nẵng 2023) GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
Back to Top