Bảng chấm bài
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
542980 17/05/2024 00:17:46 ht 23dnab4 - Rút tiền (THTB Đà Nẵng 2023) Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1336 KB
542979 17/05/2024 00:15:55 ht 23dnab4 - Rút tiền (THTB Đà Nẵng 2023) Free Pascal Wrong answer on test 1 15 ms 1320 KB
542978 17/05/2024 00:13:01 ht 23dnab4 - Rút tiền (THTB Đà Nẵng 2023) Free Pascal Wrong answer on test 1 0 ms 1336 KB
542034 09/05/2024 07:16:35 nguyenhuykhanh 23dnab4 - Rút tiền (THTB Đà Nẵng 2023) Python 3 Runtime error on test 1 109 ms 8328 KB
540898 01/05/2024 16:17:44 trunghieuthcsquocthai 23dnab4 - Rút tiền (THTB Đà Nẵng 2023) Free Pascal Wrong answer on test 4 0 ms 1312 KB
540897 01/05/2024 16:17:08 trunghieuthcsquocthai 23dnab4 - Rút tiền (THTB Đà Nẵng 2023) Free Pascal Wrong answer on test 4 15 ms 1312 KB
540896 01/05/2024 16:16:33 trunghieuthcsquocthai 23dnab4 - Rút tiền (THTB Đà Nẵng 2023) Free Pascal Wrong answer on test 4 0 ms 1312 KB
540803 30/04/2024 12:08:20 khanhi 23dnab4 - Rút tiền (THTB Đà Nẵng 2023) GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1020 KB
540802 30/04/2024 12:07:50 binhan2004 23dnab4 - Rút tiền (THTB Đà Nẵng 2023) GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1020 KB
540801 30/04/2024 11:51:33 binhan2004 23dnab4 - Rút tiền (THTB Đà Nẵng 2023) GNU C++11 Wrong answer on test 3 15 ms 1032 KB
540800 30/04/2024 11:51:22 binhan2004 23dnab4 - Rút tiền (THTB Đà Nẵng 2023) GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1020 KB
540749 28/04/2024 11:20:20 GiaBaomtp12 23dnab4 - Rút tiền (THTB Đà Nẵng 2023) GNU C++11 Accepted 234 ms 3276 KB
540616 24/04/2024 21:45:43 khach 23dnab4 - Rút tiền (THTB Đà Nẵng 2023) GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1144 KB
540583 23/04/2024 22:09:11 khach 23dnab4 - Rút tiền (THTB Đà Nẵng 2023) GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
540582 23/04/2024 22:00:16 batinh 23dnab4 - Rút tiền (THTB Đà Nẵng 2023) GNU C++11 Wrong answer on test 1 31 ms 1056 KB
540581 23/04/2024 21:59:52 batinh 23dnab4 - Rút tiền (THTB Đà Nẵng 2023) GNU C++11 Wrong answer on test 1 46 ms 1132 KB
540580 23/04/2024 21:59:38 batinh 23dnab4 - Rút tiền (THTB Đà Nẵng 2023) GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
538736 09/04/2024 22:50:48 nguyenhuykhanh 23dnab4 - Rút tiền (THTB Đà Nẵng 2023) GNU C++ Time limit exceed on test 3 1078 ms 2608 KB
538735 09/04/2024 22:49:24 nguyenhuykhanh 23dnab4 - Rút tiền (THTB Đà Nẵng 2023) GNU C++ Time limit exceed on test 3 1093 ms 2588 KB
538733 09/04/2024 22:48:52 nguyenhuykhanh 23dnab4 - Rút tiền (THTB Đà Nẵng 2023) GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
538350 08/04/2024 08:01:17 binhan2004 23dnab4 - Rút tiền (THTB Đà Nẵng 2023) GNU C++ Accepted 531 ms 10400 KB
538204 06/04/2024 11:40:45 lqd230609 23dnab4 - Rút tiền (THTB Đà Nẵng 2023) GNU C++11 Accepted 531 ms 10400 KB
538170 06/04/2024 09:31:49 trunghieuthcsquocthai 23dnab4 - Rút tiền (THTB Đà Nẵng 2023) Free Pascal Wrong answer on test 3 15 ms 1192 KB
538168 06/04/2024 09:16:49 trunghieuthcsquocthai 23dnab4 - Rút tiền (THTB Đà Nẵng 2023) Free Pascal Wrong answer on test 3 15 ms 1192 KB
538167 06/04/2024 09:02:22 nguyenhuykhanh 23dnab4 - Rút tiền (THTB Đà Nẵng 2023) GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
538166 06/04/2024 09:02:01 nguyenhuykhanh 23dnab4 - Rút tiền (THTB Đà Nẵng 2023) GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
538165 06/04/2024 09:01:53 trunghieuthcsquocthai 23dnab4 - Rút tiền (THTB Đà Nẵng 2023) Free Pascal Wrong answer on test 3 15 ms 1204 KB
538120 05/04/2024 19:22:41 giahuy 23dnab4 - Rút tiền (THTB Đà Nẵng 2023) GNU C++11 Wrong answer on test 3 0 ms 1144 KB
537287 27/03/2024 20:46:45 giahuy 23dnab4 - Rút tiền (THTB Đà Nẵng 2023) GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1144 KB
536195 18/03/2024 15:44:01 guest 23dnab4 - Rút tiền (THTB Đà Nẵng 2023) GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1144 KB
535412 11/03/2024 20:58:15 huatho131 23dnab4 - Rút tiền (THTB Đà Nẵng 2023) GNU C++11 Accepted 640 ms 2972 KB
535410 11/03/2024 20:56:12 huatho131 23dnab4 - Rút tiền (THTB Đà Nẵng 2023) GNU C++11 Runtime error on test 7 31 ms 2916 KB
535408 11/03/2024 20:54:27 huatho131 23dnab4 - Rút tiền (THTB Đà Nẵng 2023) GNU C++11 Runtime error on test 7 15 ms 3200 KB
535391 11/03/2024 20:37:25 huatho131 23dnab4 - Rút tiền (THTB Đà Nẵng 2023) GNU C++11 Runtime error on test 7 15 ms 3200 KB
535372 11/03/2024 20:01:10 huatho131 23dnab4 - Rút tiền (THTB Đà Nẵng 2023) GNU C++11 Time limit exceed on test 7 1093 ms 3872 KB
535371 11/03/2024 19:59:58 huatho131 23dnab4 - Rút tiền (THTB Đà Nẵng 2023) GNU C++11 Time limit exceed on test 7 1109 ms 3868 KB
535367 11/03/2024 19:58:29 huatho131 23dnab4 - Rút tiền (THTB Đà Nẵng 2023) GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
535286 10/03/2024 19:49:19 huatho131 23dnab4 - Rút tiền (THTB Đà Nẵng 2023) GNU C++11 Time limit exceed on test 2 1093 ms 2852 KB
535285 10/03/2024 19:47:51 huatho131 23dnab4 - Rút tiền (THTB Đà Nẵng 2023) GNU C++11 Time limit exceed on test 2 1093 ms 2852 KB
535273 10/03/2024 18:23:42 huatho131 23dnab4 - Rút tiền (THTB Đà Nẵng 2023) GNU C++11 Time limit exceed on test 7 1093 ms 4800 KB
534649 03/03/2024 08:53:53 phuongkimk1007 23dnab4 - Rút tiền (THTB Đà Nẵng 2023) GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
534648 03/03/2024 08:49:42 phuongkimk1007 23dnab4 - Rút tiền (THTB Đà Nẵng 2023) GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
534646 03/03/2024 08:48:39 phuongkimk1007 23dnab4 - Rút tiền (THTB Đà Nẵng 2023) GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
534643 03/03/2024 08:39:14 phuongkimk1007 23dnab4 - Rút tiền (THTB Đà Nẵng 2023) Free Pascal Wrong answer on test 3 15 ms 1364 KB
534636 03/03/2024 07:53:35 phuongkimk1007 23dnab4 - Rút tiền (THTB Đà Nẵng 2023) Free Pascal Wrong answer on test 3 15 ms 1336 KB
534446 29/02/2024 18:22:50 nguyenhuykhanh 23dnab4 - Rút tiền (THTB Đà Nẵng 2023) Python 3 Wrong answer on test 3 109 ms 1572 KB
534242 27/02/2024 23:09:36 khnguyentran 23dnab4 - Rút tiền (THTB Đà Nẵng 2023) GNU C++ Memory limit exceed on test 9 140 ms 134080 KB
534015 26/02/2024 11:05:29 khnguyentran 23dnab4 - Rút tiền (THTB Đà Nẵng 2023) GNU C++ Runtime error on test 1 0 ms 2824 KB
534014 26/02/2024 11:04:37 khnguyentran 23dnab4 - Rút tiền (THTB Đà Nẵng 2023) GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1132 KB
534013 26/02/2024 11:03:08 khnguyentran 23dnab4 - Rút tiền (THTB Đà Nẵng 2023) GNU C++ Memory limit exceed on test 9 437 ms 150632 KB
534012 26/02/2024 10:20:33 vanhoangngan 23dnab4 - Rút tiền (THTB Đà Nẵng 2023) Python 3 Wrong answer on test 1 125 ms 8136 KB
533706 22/02/2024 21:44:24 chidang266 23dnab4 - Rút tiền (THTB Đà Nẵng 2023) GNU C++11 Accepted 390 ms 2984 KB
Back to Top