Các bài đã nộp của IGCONITO
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
424794 13/11/2021 07:58:46 IGCONITO COIN - COIN GNU C++11 Time limit exceed on test 22 1109 ms 55220 KB
393088 17/06/2021 15:10:49 IGCONITO FINDGCD - Tìm GCD GNU C++11 Accepted 156 ms 4128 KB
393087 17/06/2021 15:09:06 IGCONITO BOM - Bờm và Phú Ông GNU C++11 Accepted 62 ms 2564 KB
393086 17/06/2021 15:07:30 IGCONITO BOM - Bờm và Phú Ông GNU C++11 Accepted 78 ms 2708 KB
393085 17/06/2021 15:04:50 IGCONITO BOM - Bờm và Phú Ông GNU C++11 Wrong answer on test 9 15 ms 1108 KB
393084 17/06/2021 14:59:14 IGCONITO BOM - Bờm và Phú Ông GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1116 KB
393083 17/06/2021 14:53:29 IGCONITO BOM - Bờm và Phú Ông GNU C++11 Wrong answer on test 7 15 ms 1116 KB
393082 17/06/2021 14:52:52 IGCONITO BOM - Bờm và Phú Ông GNU C++11 Wrong answer on test 4 0 ms 1116 KB
393081 17/06/2021 14:52:39 IGCONITO BOM - Bờm và Phú Ông GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
356323 25/11/2020 08:44:50 IGCONITO G2W - Đi làm GNU C++11 Accepted 171 ms 11564 KB
345713 10/10/2020 09:06:16 IGCONITO LCS - Tìm xâu con chung dài nhất GNU C++11 Accepted 2593 ms 2512 KB
345684 10/10/2020 08:35:08 IGCONITO LCS - Tìm xâu con chung dài nhất GNU C++11 Time limit exceed on test 20 3078 ms 2504 KB
345665 10/10/2020 08:21:43 IGCONITO LCS - Tìm xâu con chung dài nhất GNU C++11 Wrong answer on test 20 2234 ms 2512 KB
345663 10/10/2020 08:20:46 IGCONITO LCS - Tìm xâu con chung dài nhất GNU C++11 Accepted 2703 ms 2512 KB
345661 10/10/2020 08:19:35 IGCONITO LCS - Tìm xâu con chung dài nhất GNU C++11 Accepted 2781 ms 2512 KB
345656 10/10/2020 08:17:53 IGCONITO LCS - Tìm xâu con chung dài nhất GNU C++11 Accepted 2687 ms 2528 KB
345646 10/10/2020 08:11:18 IGCONITO LCS - Tìm xâu con chung dài nhất GNU C++11 Time limit exceed on test 20 3031 ms 1928 KB
345641 10/10/2020 08:06:56 IGCONITO LCS - Tìm xâu con chung dài nhất GNU C++11 Time limit exceed on test 20 3031 ms 2508 KB
345640 10/10/2020 08:06:11 IGCONITO LCS - Tìm xâu con chung dài nhất GNU C++11 Time limit exceed on test 20 3031 ms 1864 KB
345638 10/10/2020 08:05:06 IGCONITO LCS - Tìm xâu con chung dài nhất GNU C++11 Accepted 2718 ms 2512 KB
345634 10/10/2020 08:02:38 IGCONITO LCS - Tìm xâu con chung dài nhất GNU C++ Time limit exceed on test 19 3078 ms 53960 KB
345633 10/10/2020 08:01:15 IGCONITO LCS - Tìm xâu con chung dài nhất GNU C++ Time limit exceed on test 18 3046 ms 48212 KB
345626 10/10/2020 07:49:58 IGCONITO LCS - Tìm xâu con chung dài nhất GNU C++ Accepted 2609 ms 2508 KB
345620 10/10/2020 07:46:16 IGCONITO LCS - Tìm xâu con chung dài nhất GNU C++ Accepted 2687 ms 2508 KB
345619 10/10/2020 07:45:38 IGCONITO LCS - Tìm xâu con chung dài nhất GNU C++ Accepted 2937 ms 2504 KB
345614 10/10/2020 07:43:18 IGCONITO LCS - Tìm xâu con chung dài nhất GNU C++ Time limit exceed on test 20 3046 ms 2504 KB
345230 09/10/2020 11:12:51 IGCONITO LCS - Tìm xâu con chung dài nhất GNU C++ Time limit exceed on test 20 3031 ms 2512 KB
345229 09/10/2020 11:11:51 IGCONITO LCS - Tìm xâu con chung dài nhất GNU C++ Accepted 2703 ms 2508 KB
345228 09/10/2020 11:10:06 IGCONITO LCS - Tìm xâu con chung dài nhất GNU C++ Wrong answer on test 5 31 ms 2460 KB
345227 09/10/2020 11:09:17 IGCONITO LCS - Tìm xâu con chung dài nhất GNU C++ Wrong answer on test 5 15 ms 2460 KB
345226 09/10/2020 11:05:25 IGCONITO LCS - Tìm xâu con chung dài nhất GNU C++ Accepted 2562 ms 2508 KB
345225 09/10/2020 10:59:53 IGCONITO LCS - Tìm xâu con chung dài nhất GNU C++ Time limit exceed on test 20 3062 ms 2512 KB
345224 09/10/2020 10:58:53 IGCONITO LCS - Tìm xâu con chung dài nhất GNU C++ Time limit exceed on test 19 3046 ms 53960 KB
345223 09/10/2020 10:57:47 IGCONITO LCS - Tìm xâu con chung dài nhất GNU C++ Time limit exceed on test 18 3125 ms 48144 KB
345222 09/10/2020 10:55:31 IGCONITO LCS - Tìm xâu con chung dài nhất GNU C++ Time limit exceed on test 19 3062 ms 53960 KB
345221 09/10/2020 10:55:00 IGCONITO LCS - Tìm xâu con chung dài nhất GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 820 KB
345219 09/10/2020 10:50:16 IGCONITO LCS - Tìm xâu con chung dài nhất GNU C++ Time limit exceed on test 19 3031 ms 53960 KB
345217 09/10/2020 10:47:27 IGCONITO LCS - Tìm xâu con chung dài nhất GNU C++ Time limit exceed on test 19 3062 ms 53960 KB
345214 09/10/2020 10:44:32 IGCONITO LCS - Tìm xâu con chung dài nhất GNU C++ Time limit exceed on test 19 3062 ms 53316 KB
345211 09/10/2020 10:42:58 IGCONITO LCS - Tìm xâu con chung dài nhất GNU C++ Time limit exceed on test 18 3031 ms 30560 KB
345210 09/10/2020 10:41:24 IGCONITO LCS - Tìm xâu con chung dài nhất GNU C++ Time limit exceed on test 13 3062 ms 1876 KB
345208 09/10/2020 10:38:43 IGCONITO LCS - Tìm xâu con chung dài nhất GNU C++ Time limit exceed on test 13 3062 ms 1876 KB
345205 09/10/2020 10:36:33 IGCONITO LCS - Tìm xâu con chung dài nhất GNU C++ Time limit exceed on test 13 3031 ms 1876 KB
345202 09/10/2020 10:34:05 IGCONITO LCS - Tìm xâu con chung dài nhất GNU C++ Wrong answer on test 5 93 ms 1876 KB
345201 09/10/2020 10:32:27 IGCONITO LCS - Tìm xâu con chung dài nhất GNU C++ Time limit exceed on test 13 3046 ms 1876 KB
345200 09/10/2020 10:31:54 IGCONITO LCS - Tìm xâu con chung dài nhất GNU C++ Time limit exceed on test 13 3046 ms 1876 KB
345198 09/10/2020 10:30:40 IGCONITO LCS - Tìm xâu con chung dài nhất GNU C++ Wrong answer on test 5 109 ms 1876 KB
345195 09/10/2020 10:28:09 IGCONITO LCS - Tìm xâu con chung dài nhất GNU C++ Time limit exceed on test 13 3046 ms 1876 KB
345192 09/10/2020 10:25:46 IGCONITO LCS - Tìm xâu con chung dài nhất GNU C++ Time limit exceed on test 13 3062 ms 1888 KB
345189 09/10/2020 10:23:01 IGCONITO LCS - Tìm xâu con chung dài nhất GNU C++ Time limit exceed on test 13 3062 ms 1876 KB
345188 09/10/2020 10:19:26 IGCONITO LCS - Tìm xâu con chung dài nhất GNU C++ Time limit exceed on test 18 3109 ms 30600 KB
345187 09/10/2020 10:17:17 IGCONITO LCS - Tìm xâu con chung dài nhất GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1032 KB
345185 09/10/2020 10:15:59 IGCONITO LCS - Tìm xâu con chung dài nhất GNU C++ Wrong answer on test 5 93 ms 1876 KB
345184 09/10/2020 10:13:56 IGCONITO LCS - Tìm xâu con chung dài nhất GNU C++ Wrong answer on test 3 46 ms 1828 KB
345183 09/10/2020 10:11:33 IGCONITO LCS - Tìm xâu con chung dài nhất GNU C++ Wrong answer on test 3 46 ms 1828 KB
345180 09/10/2020 10:06:45 IGCONITO LCS - Tìm xâu con chung dài nhất GNU C++ Time limit exceed on test 13 3062 ms 1876 KB
345179 09/10/2020 10:06:14 IGCONITO LCS - Tìm xâu con chung dài nhất GNU C++ Wrong answer on test 3 62 ms 1828 KB
345177 09/10/2020 10:05:51 IGCONITO LCS - Tìm xâu con chung dài nhất GNU C++ Wrong answer on test 3 62 ms 1828 KB
345176 09/10/2020 10:05:44 IGCONITO LCS - Tìm xâu con chung dài nhất GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
345175 09/10/2020 10:03:38 IGCONITO LCS - Tìm xâu con chung dài nhất GNU C++ Time limit exceed on test 18 3062 ms 30580 KB
345173 09/10/2020 09:56:07 IGCONITO LCS - Tìm xâu con chung dài nhất GNU C++ Time limit exceed on test 13 3062 ms 2596 KB
345172 09/10/2020 09:49:54 IGCONITO LCS - Tìm xâu con chung dài nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1124 KB
345171 09/10/2020 09:45:22 IGCONITO LCS - Tìm xâu con chung dài nhất GNU C++ Wrong answer on test 3 62 ms 1920 KB
345170 09/10/2020 09:40:45 IGCONITO LCS - Tìm xâu con chung dài nhất GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 892 KB
343862 05/10/2020 20:20:14 IGCONITO PIG - Con heo đất GNU C++ Accepted 250 ms 6764 KB
343860 05/10/2020 20:06:22 IGCONITO PIG - Con heo đất GNU C++ Wrong answer on test 1 62 ms 13904 KB
342333 30/09/2020 09:38:48 IGCONITO Part07 - Guess GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1124 KB
342332 30/09/2020 09:38:03 IGCONITO Part07 - Guess GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1104 KB
342331 30/09/2020 09:37:40 IGCONITO Part07 - Guess GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1104 KB
342329 30/09/2020 09:33:51 IGCONITO Part07 - Guess GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1124 KB
342328 30/09/2020 09:33:14 IGCONITO Part07 - Guess GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1104 KB
342327 30/09/2020 09:32:53 IGCONITO Part07 - Guess GNU C++ Wrong answer on test 2 0 ms 1124 KB
342326 30/09/2020 09:32:12 IGCONITO Part07 - Guess GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1124 KB
342324 30/09/2020 09:31:20 IGCONITO Part07 - Guess GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 828 KB
342323 30/09/2020 09:30:57 IGCONITO Part07 - Guess GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1124 KB
342322 30/09/2020 09:29:44 IGCONITO Part07 - Guess GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 832 KB
342321 30/09/2020 09:29:27 IGCONITO Part07 - Guess GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1124 KB
338927 17/09/2020 08:47:53 IGCONITO VOI08GAME - Trò chơi với dãy số (VOI08) GNU C++ Accepted 140 ms 3312 KB
338926 17/09/2020 08:47:38 IGCONITO VOI08GAME - Trò chơi với dãy số (VOI08) GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 892 KB
338921 17/09/2020 08:39:24 IGCONITO VOI08GAME - Trò chơi với dãy số (VOI08) GNU C++ Wrong answer on test 10 31 ms 2556 KB
338920 17/09/2020 08:38:50 IGCONITO VOI08GAME - Trò chơi với dãy số (VOI08) GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1084 KB
338918 17/09/2020 08:36:46 IGCONITO VOI08GAME - Trò chơi với dãy số (VOI08) GNU C++ Wrong answer on test 9 31 ms 2556 KB
338916 17/09/2020 08:30:38 IGCONITO VOI08GAME - Trò chơi với dãy số (VOI08) GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1092 KB
338915 17/09/2020 08:29:04 IGCONITO VOI08GAME - Trò chơi với dãy số (VOI08) GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1112 KB
334612 27/08/2020 09:14:49 IGCONITO G2W - Đi làm GNU C++11 Accepted 156 ms 3944 KB
334611 27/08/2020 09:14:18 IGCONITO G2W - Đi làm GNU C++11 Runtime error on test 6 31 ms 3228 KB
334610 27/08/2020 09:14:05 IGCONITO G2W - Đi làm GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
331240 28/07/2020 09:29:46 IGCONITO SEQ15 - Trò chơi trên dãy số GNU C++ Accepted 1000 ms 3220 KB
331239 28/07/2020 09:28:47 IGCONITO SEQ15 - Trò chơi trên dãy số GNU C++ Time limit exceed on test 20 1046 ms 3220 KB
331238 28/07/2020 09:21:42 IGCONITO SEQ15 - Trò chơi trên dãy số GNU C++ Time limit exceed on test 1 1093 ms 2412 KB
331237 28/07/2020 09:10:50 IGCONITO SEQ15 - Trò chơi trên dãy số GNU C++ Time limit exceed on test 19 1031 ms 3216 KB
331236 28/07/2020 09:07:27 IGCONITO SEQ15 - Trò chơi trên dãy số GNU C++ Time limit exceed on test 19 1015 ms 3216 KB
331235 28/07/2020 09:06:41 IGCONITO SEQ15 - Trò chơi trên dãy số GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 740 KB
331234 28/07/2020 09:05:53 IGCONITO SEQ15 - Trò chơi trên dãy số GNU C++ Time limit exceed on test 19 1031 ms 3216 KB
331233 28/07/2020 09:05:17 IGCONITO SEQ15 - Trò chơi trên dãy số GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1040 KB
331232 28/07/2020 09:03:44 IGCONITO SEQ15 - Trò chơi trên dãy số GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 728 KB
331231 28/07/2020 09:03:04 IGCONITO SEQ15 - Trò chơi trên dãy số GNU C++ Wrong answer on test 1 31 ms 1068 KB
331230 28/07/2020 09:00:58 IGCONITO SEQ15 - Trò chơi trên dãy số GNU C++ Time limit exceed on test 19 1093 ms 3216 KB
331229 28/07/2020 08:57:29 IGCONITO SEQ15 - Trò chơi trên dãy số GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 2464 KB
331227 28/07/2020 08:54:50 IGCONITO SEQ15 - Trò chơi trên dãy số GNU C++ Time limit exceed on test 19 1093 ms 3216 KB
Trang  [1] 2 3 ... 18 19
Back to Top