Các bài đã nộp của a519vienhdt
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
469129 31/07/2022 00:11:04 a519vienhdt CNTBIT - Đếm số bit (bản bigint) Python 3 Runtime error on test 1 93 ms 1580 KB
469128 31/07/2022 00:10:20 a519vienhdt CNTBIT - Đếm số bit (bản bigint) Python 3 Wrong answer on test 12 109 ms 8268 KB
469060 30/07/2022 15:33:29 a519vienhdt CNTBIT - Đếm số bit (bản bigint) Python 3 Wrong answer on test 12 93 ms 8244 KB
469055 30/07/2022 15:17:30 a519vienhdt CNTBIT - Đếm số bit (bản bigint) Python 3 Wrong answer on test 12 109 ms 8228 KB
469050 30/07/2022 15:01:46 a519vienhdt BOM - Bờm và Phú Ông GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1132 KB
469048 30/07/2022 14:57:39 a519vienhdt BOM - Bờm và Phú Ông GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1132 KB
469046 30/07/2022 14:49:40 a519vienhdt BOM - Bờm và Phú Ông GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 1124 KB
469044 30/07/2022 14:46:51 a519vienhdt BOM - Bờm và Phú Ông GNU C++ Wrong answer on test 4 0 ms 1132 KB
469042 30/07/2022 14:45:32 a519vienhdt BOM - Bờm và Phú Ông GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1124 KB
469014 30/07/2022 01:44:38 a519vienhdt BEADS - BEADS GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1132 KB
469013 30/07/2022 01:40:10 a519vienhdt NLINEUP - Xếp hàng GNU C++ Accepted 31 ms 2620 KB
469012 30/07/2022 01:36:39 a519vienhdt NLINEUP - Xếp hàng GNU C++ Time limit exceed on test 2 1093 ms 2948 KB
469011 30/07/2022 01:35:11 a519vienhdt NLINEUP - Xếp hàng GNU C++ Time limit exceed on test 2 1093 ms 2940 KB
469010 30/07/2022 00:23:25 a519vienhdt NLINEUP - Xếp hàng GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 924 KB
469005 29/07/2022 21:56:22 a519vienhdt notyet2 - not yet 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
468955 29/07/2022 01:41:20 a519vienhdt CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
468954 29/07/2022 01:34:05 a519vienhdt CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1132 KB
468953 29/07/2022 01:26:07 a519vienhdt notyet2 - not yet 2 GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
468952 29/07/2022 01:25:46 a519vienhdt notyet2 - not yet 2 GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1132 KB
468951 29/07/2022 01:24:51 a519vienhdt POWAB - Số mũ GNU C++ Accepted 0 ms 1124 KB
468950 29/07/2022 01:19:07 a519vienhdt TRIMOD - Số dư GNU C++ Accepted 15 ms 2608 KB
468949 29/07/2022 01:17:34 a519vienhdt TRIMOD - Số dư GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 2596 KB
468948 29/07/2022 01:13:58 a519vienhdt notyet - Not Yet GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
468947 29/07/2022 01:12:47 a519vienhdt SIMPLE - Đơn giản thôi GNU C++ Accepted 15 ms 1920 KB
468946 29/07/2022 01:11:22 a519vienhdt SIMPLE - Đơn giản thôi GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1920 KB
468945 29/07/2022 00:53:28 a519vienhdt notyet2 - not yet 2 GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
371721 02/03/2021 16:09:31 a519vienhdt ABA15E - Trò chơi bắt chước GNU C++ Accepted 140 ms 2732 KB
371720 02/03/2021 16:09:02 a519vienhdt ABA15E - Trò chơi bắt chước GNU C++ Accepted 140 ms 2732 KB
371662 02/03/2021 14:48:54 a519vienhdt SEQ16 - Recursive Sequence GNU C++ Accepted 125 ms 2744 KB
371660 02/03/2021 14:47:41 a519vienhdt REMAINDER - Số dư (Tin học trẻ B) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
370758 26/02/2021 16:42:59 a519vienhdt REMAINDER - Số dư (Tin học trẻ B) GNU C++ Wrong answer on test 12 15 ms 1068 KB
369932 23/02/2021 16:46:02 a519vienhdt DHLOCO - Nhảy lò cò GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1072 KB
369931 23/02/2021 16:44:18 a519vienhdt DHLOCO - Nhảy lò cò GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1072 KB
334528 26/08/2020 08:22:26 a519vienhdt XEPGACH - Xếp gạch GNU C++11 Accepted 359 ms 2704 KB
334265 24/08/2020 08:14:37 a519vienhdt XEPGACH - Xếp gạch GNU C++ Accepted 359 ms 2832 KB
333442 13/08/2020 22:36:32 a519vienhdt LCS - Tìm xâu con chung dài nhất GNU C++ Time limit exceed on test 17 3062 ms 72080 KB
333440 13/08/2020 22:35:14 a519vienhdt LCS - Tìm xâu con chung dài nhất GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 2400 KB
333439 13/08/2020 22:34:47 a519vienhdt LCS - Tìm xâu con chung dài nhất GNU C++ Wrong answer on test 3 15 ms 2412 KB
332028 03/08/2020 22:43:28 a519vienhdt HANTIN - Hàn Tín điểm binh GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
332005 03/08/2020 21:15:12 a519vienhdt CURRENCY - Tiền tệ GNU C++ Accepted 93 ms 2492 KB
331998 03/08/2020 20:52:11 a519vienhdt ATM02 - Máy ATM GNU C++ Accepted 218 ms 2492 KB
330968 25/07/2020 21:24:18 a519vienhdt May mắn - May mắn GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1036 KB
330967 25/07/2020 21:24:12 a519vienhdt May mắn - May mắn GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1028 KB
330958 25/07/2020 21:21:53 a519vienhdt May mắn - May mắn GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1040 KB
330953 25/07/2020 21:21:14 a519vienhdt Endgame - Endgame GNU C++ Not Yet 0 ms 0 KB
330921 25/07/2020 21:14:38 a519vienhdt May mắn - May mắn GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1040 KB
330905 25/07/2020 21:12:06 a519vienhdt Lily - Lily GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
330899 25/07/2020 21:08:25 a519vienhdt Surviv.io - Surviv.io GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
330897 25/07/2020 21:07:12 a519vienhdt Surviv.io - Surviv.io GNU C++ Wrong answer on test 10 15 ms 1040 KB
330896 25/07/2020 21:06:18 a519vienhdt Surviv.io - Surviv.io GNU C++ Wrong answer on test 10 31 ms 1040 KB
330893 25/07/2020 21:04:20 a519vienhdt Surviv.io - Surviv.io GNU C++ Wrong answer on test 10 31 ms 1020 KB
328911 06/07/2020 20:49:26 a519vienhdt LPREFIX - Xâu tiền tố dài nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2584 KB
328446 04/07/2020 21:58:04 a519vienhdt HTTP - Học Tài Thi Phận GNU C++ Accepted 15 ms 1448 KB
328443 04/07/2020 21:56:39 a519vienhdt HTTP - Học Tài Thi Phận GNU C++ Wrong answer on test 45 15 ms 1108 KB
328440 04/07/2020 21:41:23 a519vienhdt HTTP - Học Tài Thi Phận GNU C++ Wrong answer on test 35 31 ms 1108 KB
328436 04/07/2020 21:34:11 a519vienhdt HTTP - Học Tài Thi Phận GNU C++ Wrong answer on test 34 31 ms 1108 KB
328434 04/07/2020 21:33:52 a519vienhdt HTTP - Học Tài Thi Phận GNU C++ Wrong answer on test 34 15 ms 1108 KB
328421 04/07/2020 21:21:21 a519vienhdt LCMPAIR - Đếm Cặp LCM GNU C++ Accepted 375 ms 7368 KB
327703 30/06/2020 16:55:57 a519vienhdt FINDGCD - Tìm GCD GNU C++ Time limit exceed on test 13 1093 ms 2744 KB
327702 30/06/2020 16:45:54 a519vienhdt FINDGCD - Tìm GCD GNU C++ Time limit exceed on test 13 1093 ms 2744 KB
327701 30/06/2020 16:43:39 a519vienhdt FINDGCD - Tìm GCD GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1108 KB
327700 30/06/2020 16:39:00 a519vienhdt FINDGCD - Tìm GCD GNU C++ Time limit exceed on test 13 1093 ms 2748 KB
327635 30/06/2020 09:43:14 a519vienhdt MAXMOD - Số dư lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
327634 30/06/2020 09:42:56 a519vienhdt MAXMOD - Số dư lớn nhất GNU C++11 Runtime error on test 1 15 ms 2116 KB
327633 30/06/2020 09:42:19 a519vienhdt MAXMOD - Số dư lớn nhất GNU C++11 Runtime error on test 1 15 ms 2124 KB
327632 30/06/2020 09:41:59 a519vienhdt MAXMOD - Số dư lớn nhất GNU C++ Runtime error on test 1 0 ms 2116 KB
327631 30/06/2020 09:41:15 a519vienhdt MAXMOD - Số dư lớn nhất GNU C++ Runtime error on test 1 0 ms 2120 KB
326680 21/06/2020 13:09:58 a519vienhdt Part00 - Accept GNU C++ Accepted 0 ms 1128 KB
326677 21/06/2020 13:07:53 a519vienhdt Part00 - Accept GNU C++ Accepted 828 ms 1860 KB
326675 21/06/2020 13:06:49 a519vienhdt Part00 - Accept GNU C++ Time limit exceed on test 1 1015 ms 1860 KB
326673 21/06/2020 13:06:13 a519vienhdt Part00 - Accept GNU C++ Accepted 0 ms 1128 KB
326672 21/06/2020 13:05:49 a519vienhdt Part00 - Accept GNU C++ Accepted 0 ms 1108 KB
326670 21/06/2020 13:04:30 a519vienhdt Part00 - Accept GNU C++ Compilation error 0 ms 0 KB
326667 21/06/2020 13:03:13 a519vienhdt Part00 - Accept GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
326588 20/06/2020 20:44:06 a519vienhdt WOOD - Xếp gỗ GNU C++ Accepted 968 ms 2604 KB
326587 20/06/2020 20:43:18 a519vienhdt WOOD - Xếp gỗ GNU C++ Time limit exceed on test 9 1187 ms 2660 KB
326585 20/06/2020 20:41:40 a519vienhdt WOOD - Xếp gỗ GNU C++ Time limit exceed on test 9 1171 ms 2608 KB
326583 20/06/2020 20:37:23 a519vienhdt WOOD - Xếp gỗ GNU C++ Time limit exceed on test 9 1078 ms 2664 KB
326582 20/06/2020 20:36:37 a519vienhdt WOOD - Xếp gỗ GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 896 KB
326581 20/06/2020 20:34:35 a519vienhdt WOOD - Xếp gỗ GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1128 KB
326046 15/06/2020 09:44:52 a519vienhdt DEQ01 - DEQ01 GNU C++ Accepted 109 ms 2576 KB
324581 04/06/2020 20:38:02 a519vienhdt LIS - Dãy con tăng dài nhất (bản khó) GNU C++ Accepted 31 ms 2636 KB
321232 20/05/2020 22:25:56 a519vienhdt NUMORDER2 - NUMORDER2 GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
320544 19/05/2020 14:21:10 a519vienhdt SEQSTR - Dãy xâu GNU C++ Accepted 218 ms 90996 KB
320524 19/05/2020 14:18:10 a519vienhdt SEQSTR - Dãy xâu GNU C++ Time limit exceed on test 16 1093 ms 87576 KB
320022 18/05/2020 11:26:22 a519vienhdt BEADS - BEADS GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1044 KB
318026 11/05/2020 13:24:20 a519vienhdt ZFINAL - Đếm Số Không GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1020 KB
317273 07/05/2020 20:34:38 a519vienhdt BEADS - BEADS GNU C++ Wrong answer on test 2 15 ms 1072 KB
316572 05/05/2020 20:28:13 a519vienhdt Part13 - Mùng mấy rồi 😕 GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
316560 05/05/2020 20:25:04 a519vienhdt Part13 - Mùng mấy rồi 😕 GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1092 KB
316553 05/05/2020 20:20:39 a519vienhdt Part13 - Mùng mấy rồi 😕 GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 1072 KB
316552 05/05/2020 20:19:59 a519vienhdt Part13 - Mùng mấy rồi 😕 GNU C++ Wrong answer on test 1 15 ms 1040 KB
316523 05/05/2020 19:57:25 a519vienhdt BEADS - BEADS GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 892 KB
316519 05/05/2020 19:53:06 a519vienhdt BEADS - BEADS GNU C++ Wrong answer on test 1 0 ms 844 KB
313369 26/04/2020 20:51:17 a519vienhdt CNTPAIR - Đếm cặp GNU C++ Accepted 1796 ms 14584 KB
312522 25/04/2020 00:41:11 a519vienhdt Part14 - Đánh lừa GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
312521 25/04/2020 00:40:41 a519vienhdt Part14 - Đánh lừa GNU C++ Wrong answer on test 5 0 ms 1084 KB
311408 23/04/2020 16:12:50 a519vienhdt SEGMENTS01 - SEGMENTS GNU C++ Accepted 500 ms 18132 KB
310767 22/04/2020 08:07:45 a519vienhdt REMAINDER - Số dư (Tin học trẻ B) GNU C++ Wrong answer on test 4 15 ms 1072 KB
307867 19/04/2020 15:05:26 a519vienhdt ___ - ___ GNU C++ Wrong answer on test 3 0 ms 1052 KB
Trang  [1] 2 3 ... 31 32
Back to Top