Các bài đã nộp của dangishere
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
465295 04/07/2022 09:16:48 dangishere TAMHOP - Bộ tam hợp GNU C++11 Accepted 609 ms 11836 KB
465289 04/07/2022 09:10:30 dangishere TAMHOP - Bộ tam hợp GNU C++11 Time limit exceed on test 10 1093 ms 2980 KB
465287 04/07/2022 09:01:45 dangishere CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Accepted 0 ms 920 KB
465282 04/07/2022 08:53:55 dangishere CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1124 KB
459922 15/05/2022 08:07:02 dangishere PSTG_LQD - Phân số tối giản GNU C++11 Accepted 93 ms 1132 KB
459912 15/05/2022 07:08:46 dangishere KTDX_LQD - Cặp kí tự đối xứng GNU C++11 Accepted 15 ms 1916 KB
459845 13/05/2022 11:47:49 dangishere SEQ02 - Dãy số cơ bản GNU C++11 Accepted 15 ms 1928 KB
459844 13/05/2022 11:46:22 dangishere SEQ02 - Dãy số cơ bản GNU C++11 Wrong answer on test 6 0 ms 1928 KB
459832 12/05/2022 17:26:05 dangishere FUTURE - Số tương lai GNU C++11 Accepted 2203 ms 2636 KB
459495 10/05/2022 12:17:04 dangishere DEMKYTU - Đếm ký tự (HSG9 19) GNU C++11 Accepted 15 ms 876 KB
459494 10/05/2022 12:12:19 dangishere FLYING - Lái máy bay GNU C++11 Accepted 15 ms 1876 KB
459493 10/05/2022 12:11:00 dangishere CB01 - FIBO GNU C++11 Accepted 15 ms 1896 KB
459492 10/05/2022 12:07:11 dangishere HXOM - HÀNG XÓM GNU C++11 Accepted 15 ms 876 KB
459491 10/05/2022 12:03:55 dangishere TAMGIAC - Tam giác cân GNU C++11 Accepted 15 ms 944 KB
459490 10/05/2022 12:03:30 dangishere TAMGIAC - Tam giác cân GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
459489 10/05/2022 11:58:54 dangishere ROPASI - Oẳn tù tì GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
459488 10/05/2022 11:54:55 dangishere ROPASI - Oẳn tù tì GNU C++11 Wrong answer on test 9 15 ms 1088 KB
459487 10/05/2022 11:35:51 dangishere TONGLE - Tổng các chữ số lẻ GNU C++11 Accepted 15 ms 876 KB
459486 10/05/2022 11:33:52 dangishere DIVISOR - Ước số GNU C++11 Accepted 15 ms 876 KB
459485 10/05/2022 11:28:09 dangishere DIVISOR - Ước số GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 876 KB
459484 10/05/2022 11:27:13 dangishere Candles - Thổi nến GNU C++11 Accepted 125 ms 2560 KB
459483 10/05/2022 11:24:05 dangishere ARR10 - ARR10 GNU C++11 Accepted 15 ms 2584 KB
459482 10/05/2022 11:18:50 dangishere ARR11 - ARR11 GNU C++11 Accepted 125 ms 2472 KB
459415 09/05/2022 12:12:58 dangishere SUMARR - Bài tập mảng cơ bản GNU C++11 Accepted 218 ms 4248 KB
459414 09/05/2022 12:09:00 dangishere AR06 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++11 Accepted 15 ms 1896 KB
459413 09/05/2022 11:56:41 dangishere ARR04 - ARR04 GNU C++11 Accepted 156 ms 2372 KB
459412 09/05/2022 11:55:20 dangishere ARR04 - ARR04 GNU C++11 Wrong answer on test 6 281 ms 2224 KB
459411 09/05/2022 11:54:42 dangishere ARR04 - ARR04 GNU C++11 Time limit exceed on test 6 1093 ms 9788 KB
459410 09/05/2022 11:51:59 dangishere ARR04 - ARR04 GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1088 KB
459409 09/05/2022 11:50:24 dangishere ARR04 - ARR04 GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 876 KB
459408 09/05/2022 11:46:07 dangishere C05_11 - Hình tam giác đặt GNU C++11 Accepted 109 ms 1896 KB
459407 09/05/2022 11:42:43 dangishere C05_10 - Hình chữ nhật rỗng GNU C++11 Accepted 15 ms 1900 KB
459406 09/05/2022 11:38:37 dangishere C06_04 - C06_04 GNU C++11 Accepted 15 ms 1892 KB
459405 09/05/2022 11:32:12 dangishere C03_13 - Chữ liền trước GNU C++11 Accepted 0 ms 1088 KB
459404 09/05/2022 11:28:35 dangishere C06_03 - C06_03 GNU C++11 Accepted 15 ms 1896 KB
459403 09/05/2022 11:24:42 dangishere C04_07 - Tìm số trên vòng tròn GNU C++11 Accepted 0 ms 904 KB
459402 09/05/2022 11:23:43 dangishere C04_07 - Tìm số trên vòng tròn GNU C++11 Wrong answer on test 4 0 ms 1008 KB
459401 09/05/2022 11:17:49 dangishere C04_05 - C04_05 GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
459384 08/05/2022 23:13:02 dangishere FUTURE - Số tương lai GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1088 KB
459383 08/05/2022 22:51:05 dangishere SNTMIN - Số nguyên tố nhỏ nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
459380 08/05/2022 22:41:33 dangishere SNTMIN - Số nguyên tố nhỏ nhất GNU C++11 Time limit exceed on test 1 1078 ms 1848 KB
459379 08/05/2022 22:41:17 dangishere SNTMIN - Số nguyên tố nhỏ nhất GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
459362 08/05/2022 21:37:09 dangishere FUTURE - Số tương lai GNU C++11 Time limit exceed on test 8 4046 ms 1868 KB
459359 08/05/2022 21:24:08 dangishere CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 876 KB
459349 08/05/2022 20:49:07 dangishere DIVISOR - Ước số GNU C++11 Time limit exceed on test 8 1093 ms 1852 KB
459348 08/05/2022 20:47:38 dangishere UCBC - Ước chung, bội chung GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
459347 08/05/2022 20:45:51 dangishere Part01 - Hello World GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
459346 08/05/2022 20:44:59 dangishere CNTDIVISOR - Đếm số chia hết GNU C++11 Accepted 0 ms 1088 KB
459344 08/05/2022 20:42:57 dangishere COMDIV - Số ước chung GNU C++11 Accepted 15 ms 1300 KB
459341 08/05/2022 20:30:42 dangishere CTNC - Cộng Trừ Nhân Chia GNU C++11 Accepted 0 ms 1088 KB
459340 08/05/2022 20:28:33 dangishere AR06 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++11 Wrong answer on test 1 15 ms 1088 KB
459339 08/05/2022 20:28:00 dangishere AR06 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
459338 08/05/2022 20:27:22 dangishere AR06 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1088 KB
459337 08/05/2022 20:19:10 dangishere C05_10 - Hình chữ nhật rỗng GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1088 KB
459335 08/05/2022 20:17:13 dangishere C06_07 - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
459334 08/05/2022 20:15:54 dangishere C06_05 - C06_05 GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
459328 08/05/2022 20:09:24 dangishere C04_05 - C04_05 GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1088 KB
459319 08/05/2022 19:58:52 dangishere C04_05 - C04_05 GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1088 KB
459303 08/05/2022 17:02:34 dangishere C05_09 - Hình vuông rỗng GNU C++11 Accepted 15 ms 1900 KB
459302 08/05/2022 16:54:21 dangishere C04_06 - Tổng dãy số tự nhiên liên tiếp GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
459301 08/05/2022 16:45:48 dangishere C04_06 - Tổng dãy số tự nhiên liên tiếp GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1088 KB
459300 08/05/2022 16:41:59 dangishere C03_11 - Hình tròn GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
459299 08/05/2022 16:33:25 dangishere C06_06 - Ước số chung GNU C++11 Accepted 140 ms 1884 KB
459298 08/05/2022 16:31:16 dangishere C04_10 - Vị trí số lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
459297 08/05/2022 16:24:32 dangishere C06_01 - C06_01 GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
459296 08/05/2022 16:16:57 dangishere C05_06 - TBC chẵn GNU C++11 Accepted 0 ms 1088 KB
459295 08/05/2022 16:15:01 dangishere C05_06 - TBC chẵn GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1088 KB
459294 08/05/2022 16:09:43 dangishere C05_08 - Hình chữ nhật đặt GNU C++11 Accepted 0 ms 1888 KB
459293 08/05/2022 16:02:43 dangishere C05_08 - Hình chữ nhật đặt GNU C++11 Wrong answer on test 1 0 ms 1088 KB
459292 08/05/2022 16:00:12 dangishere C04_05 - C04_05 GNU C++11 Wrong answer on test 4 15 ms 1100 KB
459291 08/05/2022 15:50:04 dangishere C03_05 - Số lượng số hạng #2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
459290 08/05/2022 15:46:30 dangishere C04_09 - Sắp xếp 3 số GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
459288 08/05/2022 15:42:02 dangishere C03_06 - Ký tự cũ GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
459287 08/05/2022 15:40:33 dangishere C06_02 - C06_02 GNU C++11 Accepted 31 ms 1892 KB
459285 08/05/2022 15:35:58 dangishere C03_08 - Số có 3 chữ số GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
459283 08/05/2022 15:30:13 dangishere C03_03 - Ký tự mới GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
459266 08/05/2022 00:19:10 dangishere C03_09 - Ngày tháng năm GNU C++11 Accepted 0 ms 1080 KB
459167 06/05/2022 15:56:02 dangishere C03_10 - Phép toán số học GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
459132 05/05/2022 21:35:01 dangishere AR02 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++11 Accepted 15 ms 1884 KB
459131 05/05/2022 21:33:20 dangishere C04_08 - Sắp xếp 2 số GNU C++11 Accepted 15 ms 876 KB
459130 05/05/2022 21:31:30 dangishere C03_07 - Số có 2 chữ số GNU C++11 Accepted 15 ms 912 KB
459128 05/05/2022 21:27:13 dangishere C05_04 - Số lượng ước số GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
458832 01/05/2022 14:55:27 dangishere PSTG_LQD - Phân số tối giản GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
458781 01/05/2022 10:33:19 dangishere PSTG_LQD - Phân số tối giản GNU C++11 Wrong answer on test 9 15 ms 1132 KB
458774 01/05/2022 10:19:46 dangishere PSTG_LQD - Phân số tối giản GNU C++11 Wrong answer on test 9 156 ms 1920 KB
458772 01/05/2022 10:18:32 dangishere PSTG_LQD - Phân số tối giản GNU C++11 Wrong answer on test 8 93 ms 920 KB
458771 01/05/2022 10:18:09 dangishere PSTG_LQD - Phân số tối giản GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
458769 01/05/2022 10:16:43 dangishere PSTG_LQD - Phân số tối giản GNU C++11 Wrong answer on test 8 15 ms 1124 KB
458768 01/05/2022 10:15:36 dangishere PSTG_LQD - Phân số tối giản GNU C++11 Compilation error 0 ms 0 KB
458767 01/05/2022 09:59:45 dangishere PSTG_LQD - Phân số tối giản GNU C++11 Time limit exceed on test 8 1093 ms 1908 KB
458766 01/05/2022 09:57:05 dangishere PSTG_LQD - Phân số tối giản GNU C++11 Wrong answer on test 9 156 ms 1920 KB
458765 01/05/2022 09:54:13 dangishere PSTG_LQD - Phân số tối giản GNU C++11 Time limit exceed on test 8 1093 ms 1892 KB
458764 01/05/2022 09:35:51 dangishere C04_04 - Tam giác vuông GNU C++11 Accepted 0 ms 1124 KB
458762 01/05/2022 09:25:50 dangishere C05_04 - Số lượng ước số GNU C++11 Wrong answer on test 2 15 ms 1056 KB
458760 01/05/2022 09:18:36 dangishere C05_07 - Hình vuông đặt GNU C++11 Accepted 0 ms 2608 KB
458759 01/05/2022 00:47:22 dangishere C05_07 - Hình vuông đặt GNU C++11 Accepted 15 ms 1920 KB
458741 30/04/2022 21:26:00 dangishere C04_11 - Số chính phương GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
458740 30/04/2022 21:10:32 dangishere C03_04 - Số lượng số hạng GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
458739 30/04/2022 21:07:19 dangishere C05_04 - Số lượng ước số GNU C++11 Time limit exceed on test 5 1093 ms 1884 KB
458737 30/04/2022 20:55:24 dangishere C03_02 - Phép tính #1 GNU C++11 Accepted 0 ms 920 KB
Trang  [1] 2 3
Back to Top